Select your language

Maidir le CNIM

Is seirbhís tacaíochta tiomnaithe um fhorbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) é an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM). An Roinn Oideachais a mhaoiníonn agus Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar a riarann. Tacaíonn CNIM le hionduchtú múinteoirí nua-cháilithe (MNC), idir bhunmhúinteoirí agus iar-bhunmhúinteoirí, isteach i ngairm na múinteoireachta in Éirinn.

Cuspóir CNIM: Taca le fás gairmiúil múinteoirí le linn na céime ionduchtaithe

Fís CNIM: Ionduchtú ardchaighdeáin do gach múinteoir

Mana CNIM: Comhartha nirt é tacaíocht a iarraidh

Is é príomhchuspóir phróiseas Droichead tacú le foghlaim ghairmiúil MNCanna le linn na céime ionduchtaithe, agus ar an gcaoi sin bunsraith a leagan síos don fhás agus don fhoghlaim ghairmiúil ina dhiaidh sin don chéad chéim eile dá ngairm. Cuireann Wong, (2004) cur síos ar ionduchtú mar seo a leanas 'a comprehensive, coherent, and sustained professional development process aimed to train, support and retain new teachers and represents the first part of a lifelong professional development programme'.

Cuireann CNIM 5 cholún tacaíochta ar fáil: 

Maidir Le CNIM

Príomhthréith de phróiseas Droichead is ea an tacaíocht a thugann baill oilte na Foirne Tacaíochta Gairmiúla (FTG) do MNCanna ag leibhéal na scoile. Foireann múinteoirí cleachtacha, lánchláraithe is ea FTG a bhféadfadh an príomhoide a bheith san áireamh ann, a bhfuil cúig bliana de thaithí acu más féidir agus atá oilte ag CNIM chun tacú le próiseas Droichead. Is múinteoirí le taithí iad baill FTG ar féidir leis an MNC tacaíocht phearsanta, ghairmiúil agus oideolaíoch a iarraidh orthu le linn chéim an ionduchtaithe. Cé go gcuirtear cur chuige scoile uile chun cinn maidir le hionduchtú MNCanna, tá an-tábhacht le ról an FTG laistigh de chomhthéacs na scoile uile. Is mór ag MNCanna fáil a bheith acu ar chomhghleacaithe a bhfuil taithí agus eolas ábhartha comhthéacsúil acu, agus atá ar fáil chun tacaíocht fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil a sholáthar.

MNCanna a roghnaíonn próiseas Droichead, glacann siad páirt i raon gníomhaíochtaí ionduchtaithe sa scoil: cruinnithe leis an FTG, ullmhúchán don teagasc agus don fhoghlaim, breathnóireacht (ó thaobh an MNC agus ar an MNC), agus gníomhaíochtaí ionduchtaithe gaolmhara eile. Tacaíonn CNIM le foghlaim ghairmiúil MNCanna agus FTGanna i rith na scoilbhliana.

Aithnítear go forleathan gur buntáiste fadtéarmach do scoileanna mar eagraíochtaí foghlama é pobail láidre foghlama gairmiúla a thógáil trí chláir ar nós na gCeardlanna Ionduchtaithe. 'Creating a structure that allows experienced teachers to work with novice teachers and that acknowledges their expertise will ultimately strengthen the overall organisation, including retaining good practitioners in the classroom' (Teachers Matter OECD 2005).